Lista proponowanych tematów prac dyplomowych

Lista proponowanych tematów prac dyplomowych:

Kierownik pracy : dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka

 1. Wykorzystanie osłony antykoincydencyjnej do analizy radioaktywności próbek środowiskowych
 2. Ocena stężenia nadmiarowego 210Po w atmosferze za pomocą mchów.
 3. Wpływ wilgotności powierza na poprawność oceny stężenia Rn w powietrzu.
 4. Badanie radioaktywności nanoaerozoli w powietrzu.

Kierownik pracy : dr inż. Piotr Szajerski

 1. Wpływ promieniowania jonizującego na procesy wiązania i właściwości geopolimerów.
 2. Oznaczanie radu w fosfogipsie z wykorzystaniem roztworów o dużej sile jonowej.
 3. Redukcja zawartości izotopów radu w fosfogipsie metodami termicznymi.
 4. Badanie efektywności pokryć malarskich jako środków ograniczających ekshalację radonu z materiałów budowlanych.
 5. Efektywność geopolimerowych barier dyfuzyjnych opartych o popioły lotne i żużle powstające w wyniku spalania węgla brunatnego.
 6. Geopolimerowe matryce do unieruchamiania odpadów promieniotwórczych oparte o popioły lotne i żużle powstające w wyniku spalania węgla brunatnego.
 7. Wpływ wysokich dawek promieniowania na szybkość dyfuzji lantanowców w matrycach szkieł borokrzemianowych i fosforanowych.
 8. Ekstrakcja Ra-226 z fosfogipsu w układach zawierających TBP i Aliquat-336.
 9. Badania stałych podziału radu i jego pochodnych w różnych układach ekstrakcyjnych.
 10. Szybkość ekshalacji radionuklidu Rn-222 z materiałów odpadowych o potencjalnym zastosowaniu w budownictwie.
 11. Ocena wpływu dodatków uszlachetniających stosowanych w produkcji materiałów budowlanych pod kątem redukcji szybkości ekshalacji radonu.
 12. Właściwości dozymetryczne modyfikowanych szkieł borokrzemianowych i fosforanowych